Regulamin sprzedaży Max-Play.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży produktów elektronicznych oferowanych przez sieć Max-Play.pl W Sklepie Internetowym, zasady i warunki składania zamówień, zapłaty za ich realizację oraz składania oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy i postępowania reklamacyjnego związanego z aktywacją produktu.
2. Złożenie zamówienia przez Kupującego wymaga każdorazowej akceptacji Regulaminu sprzedaży i jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu sprzedaży w każdym czasie. Zmiany wchodzą one w zżycie z chwilą publikacji na stronie Regulamin W razie zmiany, zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży opublikowanego na stronie Regulamin obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
4. Kupujący oświadcza, że nie dokonuje zakupów produktów elektronicznych oferowanych przez sieć Max-Play.pl w celu ich odsprzedaży lub udostępniania osobom trzecim, niezwiązanym umową sprzedaży.
5. Zamówienia są realizowane automatycznie przez silnik sklepu
6. W przypadku problemów z otrzymaniem kodu zwrotnego SMSa, użytkownik zobowiązuje się do samodzielnej reklamacji u operatora obsługującego kody SMS.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwerów oraz ich czasowe niedyspozycje.
8. Sprzedający - Grzegorz Rutkowski, Kocioł Duży 1, 12-200 Pisz. E-mail kontaktowy: [email protected]

II. Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę http://sklep.max-play.pl podzieloną na zakładki stosowne dla każdego produktu.
2. W celu złożenia zamówienia wymagane jest logowanie poprzez portal Steam.
3. W trakcie zamówienia dokonuje się:
a) wyboru zamawianego produktu wraz z jego czasem obowiązywania
b) wyboru serwera na którym produkt ma zostać aktywowany
c) wyboru sposobu dokonania płatności
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki wynikające z niedokładności zamawiającego.

III. Płatność
1. Ceny podane w Sklepie Internetowym sieci Max-Play.pl w chwili składania zamówienia są cenami ostatecznymi. Po złożeniu zamówienia, cena zamówionych produktów elektronicznych nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedającego zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

IV. Aktywacja produktu elektronicznego i postępowanie reklamacyjne
1. Aktywacja produktu elektronicznego następuje automatycznie przy pierwszym zalogowaniu na serwer sieci Max-Play.pl.
2. W przypadku braku aktywacji usługi w celu zgłoszenia reklamacji należy:
a) napisać zgłoszenie w dziale Dział zgodnie z zamieszczonym wzorem Wzór
b) wysyłając zgłoszenie na adres e-mail [email protected] podając wszystkie możliwe dane(steamid, metodę płatności, kod zwrotny, szczegóły problemu), które pomogą pomóc ustalić przyczynę problemu.
3. Zgłoszenia dotyczące problemów z aktywacją usługi rozpatrywane będą w przeciągu 24 godzin, przy czym Sprzedający zastrzega sobie, że naprawa problemu wynikająca z trudności technicznych, niezależnych od Sprzedającego może potrwać do 7 dni o czym każdorazowo poinformuje Kupującego.
4. Zdarzenia opisane w dziale IV pkt 4 nie wpływają na odliczanie czasu do końca obowiązywania produktu.

V. Prawo od odstąpienia umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W związku z powyższym, złożenie zamówienia dotyczącego produktu elektronicznego i aktywowanie go poprzez zalogowanie się na serwer sieci Max-Play.pl na którym produkt ma obowiązywać jest równoznacznie z brakiem późniejszej możliwości odstąpienia od umowy.

VI. Dane osobowe
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia na stronach Sprzedającego jest właściciel sieci Max-Play.pl
2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz 138) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.